Vilniaus universitetas

MENIU

Sodo lankymo taisyklės

VU BOTANIKOS SODO ETIKETAS

Prašome Jūsų saugoti dešimtmečiais augintus ir prižiūrėtus augalus. Augalų kolekcijos - kaip eksponatai muziejuje, - visi yra svarbūs ir brangūs. Prašytume nerauti, neskinti augalų, nelaužyti ir neperkėlinėti lentelių, nelaipioti į medžius, augalų kolekcijų plotuose vaikščioti tik takais. VU botanikos sode šunys ir kiti naminiai gyvūnai yra neįleidžiami. Aktyvūs sportiniai žaidimai leidžiami tik tam skirtose vietose. 
 
FOTOGRAFAVIMAS

Kviečiame savo foto ir vaizdo kameromis įamžinti gražiausias sodo vietas. Nekomercinis fotografavimas yra nemokamas. Leidimą fotografuoti komerciniams tikslams (leidiniams, reklamai ir kt.) suteikia sodo administracija. Teiraukitės tel. (+370-5) 2193139.

VU BOTANIKOS SODO LANKYMO TAISYKLĖS

VU botanikos sodo direktoriaus patvirtinta
2016-01-10 įsakymu Nr. 1
Galioja nuo 2016-02-01

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Vilniaus universiteto (VU) Botanikos sodas (toliau - Sodas) yra kamieninis neakademinis VU padalinys, atliekantis mokslinius tyrimus, padedantis įgyvendinti universitetines studijų programas, vykdantis švietėjišką ir aplinkosauginę veiklą.
1.2. VU Botanikos sodas yra atviras plačiajai visuomenei, jis yra lankomas. Lankymo sode tvarką reglamentuoja VU Tarybos, Senato nutarimai, rektoriaus ir Sodo direktoriaus įsakymai, Sodo vidaus tvarkos bei lankymo taisyklės.
1.3. VU Botanikos sodo lankymo taisyklės (toliau – taisyklės) detaliai nustato lankymosi Sode pažintiniais, poilsio ir kitais tikslais tvarką.
1.4. Asmenys, besilankantys Sode, privalo laikytis Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos, Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, Laukinės augalijos, Laukinės gyvūnijos, Saugomų augalų, gyvūnų ir grybų rūšių bei bendrijų, Miškų ir kitų LR galiojančių įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių tvarką viešose vietose, reikalavimų, Sodo vidaus tvarkos taisyklių bei šių taisyklių reikalavimų.

II. BOTANIKOS SODO LANKYMAS

(ŽIŪRĖTI DARBO LAIKĄ LANKYTOJAMS)

2.1. Botanikos sodas Kairėnuose lankomas:
2.1.1. nuo balandžio 20 d. iki rugsėjo 30 d. visomis savaitės dienomis nuo 10 val. iki 20 val.;
2.1.2. nuo spalio 1 d. iki spalio 31 d. visomis savaitės dienomis nuo 10 val. iki 19 val.;
2.1.3. nuo lapkričio 2 d. iki balandžio 19 d. nuo pirmadienio iki ketvirtadienio – nuo 8 val. iki 17 val., penktadieniais ir dieną prieš valstybines šventes nuo 8 val. iki 16 val; šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 10 val. iki 16 val.;
2.1.4. nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 19 d. nelankomas valstybinių švenčiu dienomis.

2.2. Botanikos sodo Vingio skyrius lankomas:
2.2.1. nuo balandžio 20 d. iki spalio 31 d. Vingio skyriaus darbo laikas (M.K.Čiurlionio g.110): Pirmadieniais: nedirba. Antradienį-penktadienį nuo 11 iki 18 val. Šeštadienį-sekmadienį nuo 11 iki 20 val.

2.2.2. nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 19 d. - nelankomas.


2.3. Botanikos sodas ar atskiros jo dalys, administracijos sprendimu, gali būti uždaromi, t.y. nepriimti lankytojų: valstybinių švenčių dienomis, fitosanitarinių priemonių taikymo dienomis (laiku), organizuojant uždarus renginius ar renginius, kurių organizavimo metu nustatomos kitokios sodo lankymo sąlygos nei reglamentuoja šios taisyklės ir pan. Tokiais atvejais informacija apie planuojamą trumpalaikį sodo lankymo sąlygų pakeitimą privalo būti paskelbta sodo internetinėje svetainėje bei sodo kasose ne vėliau kaipi savaitė iki planuojamo sodo lankymo apribojimų dienos.
2.4. Sodo lankymas mokamas, lankymo bilietų įkainiai nustatomi VU Tarybos nutarimais.

III. SODO LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Sodo lankytojai turi teisę:
3.1.1. lankytis Sode šių taisyklių II skyriuje numatytu laiku;
3.1.2. kurti laužą tik iškylų (piknikų) aikštelėje  ir tik specialiai tam pritaikytose/įrengtose, informaciniais ženklais pažymėtose vietose;
3.1.3. važinėti dviračiais asfaltu ir trinkelėmis grįstais keliais ir takais, bei grunto takais, kai takų plotis didesnis nei 2 m, jeigu nėra važinėjimą dviračiais draudžiančių ženklų;
3.1.4. jodinėti žirgais tam numatytose vietose: atvirame ir dengtame manieže bei levadose;
3.1.5. statyti transporto priemones tam tikslui įrengtose automobilių stovėjimo aikštelėse;
3.1.6. nemokėdami papildomo mokesčio fotografuoti ir filmuoti, jei fotografijos ir vaizdo įrašai bus naudojami asmeniniams tikslams. Komerciniais tikslais fotografuoti ir filmuoti galima tik turint administracijos leidimą;
3.1.7. naudotis papildomomis mokamomis paslaugomis, kurių įkainius nustato VU rektorius ar VU Taryba, o šių paslaugų teikimo tvarką nustato sodo administracija.

3.2. Sodo lankytojai privalo:
3.2.1. įsigyti lankymo bilietą, kurio kainą bei taikymo tvarką nustato VU Taryba;
3.2.2. saugoti aplinką, gamtos bei kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus (vertybes), tausoti gamtos išteklius;
3.2.3. nepažeisti kitų gamtos išteklių naudotojų teisių bei interesų;
3.2.4. tinkamai naudotis ir palikti sutvarkytą iškylų (piknikų) aikštelę ar kitą poilsio teritoriją ja pasinaudojus;
3.2.5. ten, kur yra pastatyti atliekų rūšiavimo konteineriai, rūšiuoti atliekas pagal pateiktas instrukcijas;
3.2.6. ten kur leidžiama naudoti atvirą ugnį, t.y. vietose kurios pažymėtos atitinkamais ženklais, saugiai elgtis su atvira ugnimi,– laužus/ugnį kurti tik specialiai tam įrengtose laužavietėse/grilinėse. Nuolat prižiūrėti užkurtą atvirą ugnį, o baigus kūrenti ją užgesinti;
3.2.7. apie pastebėtus gamtos ar kultūros paveldo objektų niokojimo atvejus ar kitus pažeidimus, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, pranešti policijai, aplinkos apsaugos inspekcijai ar Sodo administracijai (telefonu +370 - 5 - 2193133 arba +370 - 5 - 2193139);
3.2.8. vykdyti teisėtus Sodo darbuotojų reikalavimus, netrukdyti jiems vykdyti vidaus tvarkos taisyklėse numatytus darbus;
3.2.9. vaikus iki 14 metų privalo lydėti tėvai ar kiti pilnamečiai asmenys, kurie turi užtikrinti vaikų saugumą (ypač prie Sodo teritorijoje esančių atvirų vandens telkinių, stačių šlaitų, atitinkamais ženklais pažymėtų nuodingų augalų ar dirbančių mechanizmų) ir tinkamą jų elgesį;
3.2.10. laikytis viešosios tvarkos užtikrinimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

IV. SODO LANKYTOJAMS DRAUDŽIAMA VEIKLA

4. Lankytojams draudžiama:
4.1. lankytis Sode ar jo dalyje, jei perspėjančiais ženklais pažymėta, kad čia vykdomi pavojingi ar galintys pakenkti lankytojų sveikatai darbai ar vyksta uždaras renginys;
4.2. lankytis vaikams iki 14 metų be suaugusiųjų priežiūros, o taip pat  palikti tokius vaikus Sode be suaugusiojo priežiūros;
4.3. kurti laužus tam tikslui nepritaikytose/neįrengtose ir nenumatytose vietose, statyti palapines;
4.4. naikinti ir žaloti gamtos ir kultūros paveldo objektus (vertybes);
4.5. gadinti, naikinti ar savavališkai perkelti rekreacinius įrenginius, informacines rodykles, augalų etiketes, suolus, stalus, stendus ir kitus infrastruktūros elementus;
4.6. kirsti, naikinti, žaloti medžius ar krūmus, išrauti ar išsikasti augalus ar jų dalis, skinti žiedus, lapus, šakeles, vaisius;
4.7. gaudyti, naikinti ir žaloti laukinius gyvūnus, išsinešti juos su savimi, rinkti paukščių kiaušinius, ardyti jų būstus (olas, dreves, lizdus ir pan.) ar kitaip kenkti gyvūnų aplinkai;
4.8. naikinti ar žaloti skruzdėlynus;
4.9. naikinti, žaloti, rinkti ar išsinešti, išsivežti miško paklotę;
4.10. triukšmauti, garsiai leisti muziką ar kitaip trukdyti kitiems lankytojams turiningai, ramiai praleisti laiką Sode, o Sodo darbuotojams vykdyti savo pareigas;
4.11. kelti pavojų kitų asmenų saugumui;
4.12. Sodo teritorijoje (pagrindinėje lankomoje dalyje apimančioje: dekoratyvinių augalų kolekcijas, senąjį Kairėnų parką, Japonišką sodą, piknikų aikštę ir kitas gretimas sodo teritorijas pilnai aptvertas tvora) vestis šunį ar jį su savimi turėti. Išimtis – šunys vedliai ir tarnybiniai šunys, taip pat Arboretumo teritorija į kurią patenkama ne pro sodo vartus, o iš Šlamučių g. ir Giedros g. pusės.
4.13. važinėti automobiliais (išskyrus atvejus, kai tam duotas specialus, vienkartinis  administracijos leidimas užsisakiusiems paslaugas ar vykdomų darbų aptarnavimui);
4.14. šiukšlinti aplinką, teršti vandens telkinius;
4.15. palikti, užkasti Sode šiukšles, biologiškai skaidžias ir kitokias atliekas;
4.16. deginti sausą žolę, nendres, nukritusius medžių lapus, buitines atliekas;
4.17. ardyti, gadinti šlaitus ar kitaip skatinti žemės paviršiaus eroziją;
4.18. savavališkai įrenginėti sūpuokles, kitus poilsiui ar sportui reikalingus įrenginius;
4.19. važinėti dviračiais veja, siauresniuose nei 2 m pločio keliukuose ir takuose ar vietose, kur važiuojant pažeidžiama biri takų danga ir jie yra pažymėti draudžiamaisiais ženklais;
4.20. maudytis ir žvejoti vandens telkiniuose;
4.21. pučiant stipriam vėjui (8 balų ir daugiau) vaikščioti, stovėti, sėdėti ar slėptis nuo nepalankių klimato sąlygų (pvz., perkūnijos) senojo parko liepų alėjoje ir senajame parke po didesniais nei 15 m aukščio medžiais.

V. ATSAKOMYBĖ UŽ ŠIŲ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMĄ

5.1. Lankymosi Sode tvarkos kontrolę vykdo Sodo darbuotojai ar Lietuvos Respublikos įstatymais įgalioti atsakingų institucijų pareigūnai.
5.2. Asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
5.3. Asmenys, padarę žalą Sodui ar jame esančioms vertybėms privalo atlyginti padarytus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. Kai ta pačia veika pažeidžiami visuomenės interesai ir padaroma žala kitų fizinių ar juridinių asmenų turtui, pažeidimą padarę asmenys privalo atlyginti tiek Sodui, tiek kitų fizinių ar juridinių asmenų turtui padarytą žalą. Nuostoliai nustatomi bei atlyginami LR įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.