Vilniaus universitetas

MENIU

Slidinėjimas ir žiemos pramogos

NAUJIENOS SLIDININKAMS IR KITIEMS LANKYTOJAMS, VĖŽIŲ SLIDINĖJIMUI BŪKLĖ SKELBIAMA ČIA!

Rekomendacijos dėl VU Botanikos sodo vietų, takų ir slidinėjimo vėžių naudojimo, elgesio slidinėjant ir čiuožiant žiemos metu

ŽEMĖLAPIS (ATSISIŲSTI

1.1. VU Botanikos sodas (toliau – Botanikos sodas) yra atviras plačiajai visuomenei, jis priima lankytojus šiam tikslui pritaikytose teritorijose visus metus. Lankymo tvarką reglamentuoja VU Tarybos, Senato nutarimai, rektoriaus ir Botanikos sodo direktoriaus įsakymai, Botanikos sodo vidaus tvarkos ir lankymo taisyklės.

1.2. Botanikos sode vyksta nuolatiniai sodo tvarkymo darbai visoje teritorijoje, Botanikos sodo darbuotojų ir spec. technikos judėjimas. Žiemą, esant tam palankioms klimato sąlygoms, lankytojams sudaromos sąlygos aktyviai judėti ir sportuoti. Šioms veikloms yra papildomai įrengiamos: sezoninės vėžės slidinėjimui, kurios apima atskiras teritorijas; vietos pritaikytos čiuožimui rogutėmis, snieglentėmis (ar pan. inventoriumi); takai pėstiesiems.

1.3. Vykdant šių taisyklių 1.2 punkte nurodytas veiklas ir siekiant užtikrinti Botanikos sodo darbuotojų bei Botanikos sodo lankytojų saugumą, lankantis sode galioja bendrosios sodo lankymo taisyklės, Lietuvos respublikos Vyriausybės įvesti apribojimai dėl karantino įvedimo, susiję su Covid pandemija. Taip pat siekiant užtikrinti sodo lankytojų besinaudojančių slidinėjimo vėžėmis sode  saugumą ir sveikatą galioja ir šios naudojimo ir elgesio sode rekomendacijos (toliau – Rekomendacijos).

1.4. Šios Rekomendacijos galioja šaltuoju metų laiku nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 19 d. 
1.5. Botanikos sode atitinkamai parengtose teritorijose vėžės slidinėjimui, vietos čiuožinėjimui ir  takai pėstiesiems yra kelių tipų:

– skirtos profesionaliems arba patyrusiems slidininkams slidinėjimui lygumų slidėmis klasikiniu ir laisvuoju būdu - 2023/2024 SEZONU VĖŽIŲ PROFESIONALAMS NEBUS;

–  skirtos slidinėjimui mėgėjams (nepatyrusiems ar mažai patyrusiems slidininkams);

–  skirtos čiuožimui rogutėmis, snieglentėmis (ar pan. inventoriumi);

–  skirtos ėjimui/vaikščiojimui (tame tarpe Šiaurietiškam ėjimui su lazdomis be slidžių);

1.6. Teritorijos, vėžės, vietos čiuožinėjimui ir takai teritorijose yra pažymėtos skirtingomis spalvomis pėstiesiems, čiuožėjams rogutėmis, pradedantiesiems ir patyrusiems slidininkams pagal sudėtingumo lygmenį. Judėjimo vėžėmis kryptys yra nurodytos rodyklėmis. Kita informacija, nurodymai ir draudimai yra pateikiami sutartiniais ženklais. Ženklai yra pastatomi teritorijose, taip pat nurodomi žemėlapyje:

–   sutartiniai ženklai mėlyname fone yra nurodymai kaip teisingai elgtis;

–  sutartiniai ženklai raudoname fone yra įspėjamieji ir draudžiantys eismą;

–   rodyklės ženkluose nurodo teisingą eismo kryptį.

1.7. Teritorijų, vėžių, vietų čiuožinėjimui ir takų žemėlapis (toliau – žemėlapis) yra neatskiriama šių Rekomendacijų dalis.

1.8. Botanikos sodo lankytojai žiemą (toliau – Naudotojai) pasirinkdami atitinkamo sudėtingumo vėžes slidinėjimui ir vietas čiuožinėjimui turi patys įvertinti savo sveikatą, jėgas,  galimas rizikas bei savo sugebėjimus jas įveikti:

–   vėžės profesionaliems pažymėtos baltos spalvos rodyklėmis raudoname fone  skirtos gera sveikata, ištvermingumu, gerai įvaldyta slidinėjimo technika pasižymintiems (gebantiems dideliu greičiu leistis nuo stačių šlaitų, daryti staigius posūkius sudėtingame reljefe su kliūtimis, pajėgiantiems sparčiai kilti į ilgas įkalnes) - 2023/2024 SEZONU VĖŽIŲ PROFESIONALAMS NEBUS;

–   vėžės slidininkams mėgėjams pažymėtos baltos spalvos rodyklėmis mėlyname fone įrengtos lėkštame reljefe ir skirtos visiems lėčiau judantiems slidininkams, įskaitant ir slidininkus su traukiamomis plačiavėžėmis rogutėmis;

–   vietos, parengtos čiuožimui rogutėmis, snieglentėmis (ar pan. inventoriumi) pažymėtos sutartiniais ženklais žalioje teritorijoje (žr. žemėlapį), skirtos  visiems naudotojams, kurie laikosi saugumo reikalavimų: leidžiasi šlaitu žemyn tik įsitikinus, kad visame numatomame nusileidimo kelyje nėra ir tikėtina kad neatsiras kliūčių (kitų asmenų, palikto inventoriaus ar objektų, į kuriuos atsitrenkus galima susižeisti ir sužeisti kitus asmenis) saugiam nusileidimui; nečiuožia kartu su kitais dėl galimo nesaugaus kelių susikirtimo; tinkamai ir saugiai naudoja inventorių vengiant sužeisti save ar kitą asmenį;

–   vietos (takai) pažymėtos sutartiniais ženklais geltonoje teritorijoje (žr. žemėlapį) parengtos visiems naudotojams ėjimui/vaikščiojimui, barstomos smėliu.

1.9. Botanikos sodo lankytojai vadovaudamiesi šiomis rekomendacijomis gali naudotis vėžėmis slidinėjimui, vietomis čiuožinėjimui ir takais nuo to momento, kai nusiperka Botanikos sodo kasoje lankytojo bilietą (toliau – bilietas) arba kitaip teisėtai įgyja tokią teisę: įsigyja mėnesio ar metinį bilietą, gauna patvirtintos formos leidimą (pagal 2016-01-10 įsakymu Nr. 1 patvirtintas Botanikos sodo lankymo Taisykles), arba administracijos patvirtinimą, kad gali lankytis Botanikos sode pasirašytų sutarčių ar kitu teisėtu pagrindu.

1.10. Teisę naudotis Botanikos sodo lankymo teritorija turi visi fiziniai asmenys, nepriklausomai nuo amžiaus, įsigiję sodo lankytojo bilietą ar kitą tai leidžiantį dokumentą (kaip nurodyta šių Rekomendacių 1.9 punkte). Tačiau nepilnamečiai iki 14 m. amžiaus gali naudotis vėžėmis slidinėjimui ir vietomis čiuožinėjimui tik tiesiogiai prižiūrimi pilnamečių asmenų.
1. 11. Botanikos sodas sudaro galimybę visiems sodo lankytojams naudotis skirtingo sudėtingumo lygio ir paskirties vėžėmis slidinėti ir vietomis čiuožinėti (žr. žemėlapį), tačiau neatsako už jų pasirinkimą.

1.12. Sodo teritorijoje draudžiama turėti (atsivesti, atsinešti) bet kokių gyvūnų.

1.13. Sodo teritorijos ir infrastruktūros joje naudotojai, be šių Rekomendacių 1.1 punkte išvardintų dokumentų reikalavimų, privalo laikytis ir kitų LR galiojančių įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių tvarką viešose vietose, reikalavimų.

2. Rekomendacijos Botanikos sodo lankytojams žiemos metu, kai yra paruoštos vėžios slidinėti ir vietos čiuožinėti

2.1. Botanikos sodo lankytojai žiemą turi teisę naudoti sode paruoštas vėžes slidinėti lygumų slidėmis ir vietas čiuožinėti rogutėmis, snieglentėmis (ar pan. inventoriumi), o vietas su paruoštais takais – ėjimui. 
2.2. Paruoštoje teritorijoje leidžiama naudoti tiktai techniškai tvarkingą inventorių. Naudotojas turi įsitikinti savo inventoriaus technine būkle nepriklausomai nuo to, ar jie naudoja savo inventorių ar išsinuomotą iš trečiųjų asmenų. 
2.3. Vėžėmis, kurios skirtos slidinėti lygumų slidėmis klasikiniu ir laisvuoju būdu, draudžiama čiuožti rogutėmis (ar pan. inventoriumi), eiti pėsčiomis. Čiuožimui rogutėmis, snieglentėmis (ar pan. inventoriumi), ėjimui galima naudoti tik tam skirtas ir sutartiniais ženklais pažymėtus takus ir vietas (žr. žemėlapį).

2.4. Naudotojui rekomenduojama susipažinti su teritorijos žemėlapiu, kuris yra skelbiamas Botanikos sodo interneto svetainėje, kasoje ir informaciniame stende. Įvertinęs savo gebėjimus ir poreikius, naudotojas privalo savarankiškai pasirinkti atitinkamo sudėtingumo lygmens ir paskirties vėžes slidinėti ir vietas čiuožinėti, laikytis judėjimo krypties pagal sutartinius ženklus.

2.5. Naudotojui primygtinai rekomenduojama dėl jo ir kitų naudotojų saugumo sekti sutartinius ženklus ir  laikytis įspėjamųjų ženklų nurodymų.  

2.6. Naudotojas turi būti atidus kitiems ir saugotis neatidžių, neteisinga kryptimi ar vėžėmis sportuojančių ir judančių asmenų, būti mandagus. Taip pat atkreipti dėmesį/įspėti asmenis jeigu jie kelia pavojų sau ir kitiems asmenims nes nesilaiko šių Botanikos sodo Rekomendacijų ir etikos nuostatų.

2.7. Visose teritorijose galioja šios etikos nuostatos:

–   sustoję pailsėti naudotojai privalo netrukdyti vėžėmis judantiems naudotojams, t. y. pasitraukia iš vėžių ar pagrindinės judėjimo juostos;

–   kylantys į kalną naudotojai praleidžia besileidžiančius, t. y. pasitraukia iš besileidžiančiojo vėžės;

–   negalintys prasilenkti naudotojai įvertina situaciją taip: jaunesni bei stipresni pasitraukia ir duoda kelią vyresniems bei silpnesniems;

–   naudotojai, susidūrę su pakliuvusiu į sudėtingą ir nesaugią situaciją asmeniu (nugriuvusiu ar dėl kitų objektyvių priežasčių negalinčiu judėti trasoje), apie nelaimingą atsitikimą privalo nedelsiant pranešti Botanikos sodo darbuotojams (kasininkui, sargui arba tel. +370 5 250 5818), esant poreikiui kuo skubiau iškviesti greitąją medicinos pagalbą ir dalyvauti pagalbos teikime vadovaujantis medikų nurodymais;

–   naudotojai privalo suteikti pagalbą nelaimingo atsitikimo atveju nukentėjusiam asmeniui ir apie nelaimingą atsitikimą nedelsiant pranešti Botanikos sodo darbuotojams (kasininkui, sargui arba tel. +370 5 250 5818), dalyvauti pagalbos teikime jeigu tokia būtina, o esant poreikiui kuo skubiau iškviesti greitąją medicinos pagalbą.

2.8. Naudotojas turi teisę eiti slidinėjimo vėžėmis tik paimti nukritusį inventoriaus daiktą (pvz. lazdą), arba pagelbėti kitam įvykus nelaimingam atsitikimui.

2.9. Naudotojas yra atsakingas už tai, kad jo pasirinktos vėžės ir vietos, taip pat slidinėjimo ar čiuožimo greitis ir manevrai neviršytų jo meistriškumo ir negrėstų kitų trasų naudotojų saugumui. 

2.10. Naudotojams draudžiama naudoti vėžes slidinėjimui, vietas čiuožinėjimui arba jose būti (nepriklausomai su įranga ar be jos) apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių arba psichotropinių medžiagų. Vėžių ir vietų naudojimas arba buvimas jose (nepriklausomai su įranga ar be jos) apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių arba psichotropinių medžiagų, nepriklausomai nuo apsvaigimo laipsnio, yra laikomas šiurkščiu ne tik šių Rekomendacių bet ir bendrųjų Botanikos sodo lankymo taisyklių pažeidimu. 
2.11. Naudotojas negali tikėtis žalos arba nuostolių (traumų, inventoriaus, transporto priemonių sugadinimo ir pan. atvejais) atlyginimo, jeigu tai įvyko dėl šių Rekomendacių ir/ar bendrųjų Botanikos sodo lankymo taisyklių reikalavimų pažeidimo arba nesilaikymo.

2.12. Naudotojas privalo įsitikinti, kad pradėjęs slidinėti, čiuožti ar eiti trasomis jis nesukelia grėsmės sau ir kitiems. 
2.13 Prieš pradedant naudotis teritorijomis, naudotojas privalo įvertinti vėžių ir vietų sniego dangos kokybę ir būklę, taip pat kitų naudotojų buvimą. 
2.14. Naudotojui nerekomenduojama naudoti vėžes slidinėjimui ar vietas čiuožinėjimui, jeigu kyla bet kokių abejonių, kad sniego kokybė arba teritorijų būklė netinkama slidinėjimui, čiuožimui ar ėjimui.

2.15 Naudotojas privalo laikytis distancijos su priekyje slidinėjančiais, čiuožiančiais ar einančiais asmenimis ir vengti susidūrimo.

2.16. Blogai apžvelgiamose vietose arba esant neaiškiai situacijai, naudotojas privalo judėti tokiu greičiu, kad būtų įmanoma išvengti susidūrimo.

2.17. Ne tik nerekomenduojama, bet ir griežtai draudžiama slidinėti, čiuožinėti, vaikščioti ant Botanikos sodo tvenkinių (padengtų sniego ir ledo danga). Visų Botanikos sodo tvenkinių buvimo vietos pažymėtos (žr. žemėlapį).  Botanikos sodo tvenkiniai yra šaltiniuoti, pratekančio vandens srovės formuoja ledo properšas, plonina ledą. Šios vietos yra ypatingai pavojingos visiems Botanikos sodo lankytojams/naudotojams, ir ypač vaikams. Visi slidinėjantys ar einantys greta ledu apsitraukusių ir sniegu padengtų tvenkinių, privalo ypatingai atidžiai stebėti vaikus ir laikytis saugumo Rekomendacijų.  Pamačius vaikus ar kitus asmenis ant ledo, privalu juos perspėti ir informuoti Botanikos sodo darbuotojus (kasininkus, sargus arba tel. +370 5 250 5818).