Vilniaus universitetas

MENIU

Vilniaus universiteto Botanikos sodo infrastruktūros objektų atnaujinimas didinant galimybes plėtoti švietėjišką ir kultūrinę veiklą

Projektas: „Vilniaus universiteto Botanikos sodo infrastruktūros objektų atnaujinimas didinant galimybes plėtoti švietėjišką ir kultūrinę veiklą“ Nr. 05.4.1-APVA-V-017-01-0010

Finansuojama Europos regioninės plėtros fondo lėšomis (www.esinvesticijos.lt

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-APVA-V-017, priemonę „Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių-rekreacinių objektų tvarkymas“. Įgyvendinančioji institucija – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra. Projekto vykdytojas – Vilniaus universitetas. Projekto finansavimo sutartis Nr. 05.4.1-APVA-V-017-01-0010/*1.78E)SU-1783 pasirašyta 2021 m. birželio 30 d.

Projekto vertė - 1.032.732,14 EUR, iš jų:

Europos regioninės plėtros fondo lėšos -  877.822,32 EUR;

Vilniaus universiteto lėšos – 154909,82 EUR.

Projekto veiklų įgyvendinimo laikas: 2021.07.01 – 2023.09.01

Projekto tikslas – modernizuoti visuomenės informavimą ir aplinkosauginį švietimą skatinančią VU Botanikos sodo infrastruktūrą, ją pritaikant edukacinėms, rekreacinėms ir kultūrinėms reikmėms. Pagrindinis projekto uždavinys: atnaujinti, įrengti ir pritaikyti švietėjiškai aplinkosauginei, kultūrinei veikloms bei rekreacijai tris objektus VU Botanikos sodo Vingio skyriuje bei užtikrinti juose aplinkosauginį sąmoningumą skatinančios informacijos sklaidą. Šiandieninėje Vingio skyriaus teritorijoje nuo 1919 m. iki 1974 m. buvo įsikūręs visas VU Botanikos sodas. Tačiau Botanikos sodo centrui 1974 m. persikėlus į Kairėnus čia paliko veikti vienas jo skyrius. Nuo to laiko čia nebuvo atnaujinti jokie didesni infrastruktūros objektai. Dėl nepakankamo finansavimo daugelis šio padalinio pastatų, techninių tinklų per kelis dešimtmečius smarkiai sunyko. Dėl to sumenko ir Vingio skyriaus galimybės vykdyti švietėjišką, kultūrinę bei kitas veiklas.

Šiame projekte kaip tik ir numatomas esminio Vingio skyriaus infrastruktūros objektų atnaujinimo pirmojo etapo įgyvendinimas. Projekto lėšomis bus atlikti trijų VU Botanikos sodo Vingio skyriaus pastatų (pirmosios oranžerijos – statytos pirmoje XX a. pr., tarybinio periodo statybos šiltnamių ir  medinio pastato, statyto XX a. pr.) rekonstrukcijos bei atnaujinimo darbai. Kartu šie pastatai bus aprūpinti ir būtina įranga bei baldais, pritaikant šiuos pastatus edukacinei ir kultūrinei veikloms. Pastatuose bus įrengtos ir kelios ekspozicijos. Atnaujintoje pirmojoje oranžerijoje planuojama įrengti ekspozicijas, pristatančias nuo pat XX a. pradžios Vingyje nepertraukiamai veikusio Botanikos sodo istoriją, senąsias jo augalų kolekcijas, vykdytus vietinės floros tyrinėjimus, čia dirbusias žymias asmenybes. Mediniame name planuojama įrengti etno-botanines ekspozicijas, pristatančias senąsias Lietuvos amatų tradicijas bei technologijas kai  praktiniams tikslams buvo naudojami vietiniai augalai. Nebenaudojamą pagal paskirtį tarybinių laikų šiltnamį planuojama rekonstruoti iš esmės, paverčiant jį ne tik estetišku statiniu, puikia žaliąja erdve, pritaikyta edukacijai ir kultūrinei veiklai, bet ir puikiu pavyzdžiu, demonstruojančiu praktikoje pritaikytas aplinkai draugiškas modernias technologijas, architektūrinius sprendimus.

Projekto įgyvendinimo metu bus išplėtota Vingio skyriaus informacinė sistema, taip pat bus vykdomos ir visuomenės informavimo bei aplinkosauginį sąmoningumą didinančios švietėjiškos veiklos: bus organizuoti du seminarai, išleisti keli švietėjiški, informaciniai leidiniai. Planuojama, kad įgyvendinus šį projektą per metus VU Botanikos sodo Vingio padalinio lankytojų skaičius padidės  40 tūkst.,  smarkiai išaugs čia organizuojamų švietėjiškų, kultūrinių veiklų įvairovė ir skaičius.