Vilniaus universitetas

MENIU

Vilniaus universiteto Botanikos sodo infrastruktūros objektų atnaujinimas didinant galimybes plėtoti švietėjišką ir kultūrinę veiklą

Projektas: „Vilniaus universiteto Botanikos sodo infrastruktūros objektų atnaujinimas didinant galimybes plėtoti švietėjišką ir kultūrinę veiklą“ Nr. 05.4.1-APVA-V-017-01-0010

Finansuojama Europos regioninės plėtros fondo lėšomis (www.esinvesticijos.lt) 

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-APVA-V-017, priemonę „Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių-rekreacinių objektų tvarkymas“. Įgyvendinančioji institucija – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra. Projekto vykdytojas – Vilniaus universitetas. Projekto finansavimo sutartis Nr. 05.4.1-APVA-V-017-01-0010/*1.78E)SU-1783 pasirašyta 2021 m. birželio 30 d.

Projekto vertė - 1.032.732,14 EUR, iš jų:

Europos regioninės plėtros fondo lėšos -  877.822,32 EUR;

Vilniaus universiteto lėšos – 154909,82 EUR.

Projekto veiklų įgyvendinimo laikas: 2021.07.01 – 2023.12.31

Projekto tikslas – atnaujinti ir modernizuoti Vilniaus universiteto Botanikos sodo infrastruktūrą bei materialinę bazę, tarnaujančią visuomenės informavimui  ir švietimui, kultūrinėms, rekreacinėms reikmėms bei aplinkosauginio sąmoningumo didinimui. Projekto apimtyje numatoma atnaujinti atskirus infrastruktūros objektus ar jų elementus VU Botanikos sodo Vingio skyriuje ir Kairėnuose, pagerinti sodo materialinę bazę papildomomis priemonėmis užtikrinančiomis geresnę sodo augalų kolekcijų, ekspozicijų priežiūrą, sudarant geresnes sąlygas lankytojams, sode vykdomoms švietėjiškai bei kultūrinei veikloms ir informacijos sklaidai. Įgyvendinant projektą Vingio skyriuje bus atlikti teritorijos takų (daugiau kaip 7000 kv. m. bendro ploto) bei hidrologinių objektų atnaujinimo darbai, esama informacinė sistema papildyta 9 naujais informaciniais lauko stendais/lentomis. Kairėnuose bus atlikti Botanikos sodo muziejaus atnaujinimo darbai, siekiant pagerinti ne tik šio kultūros paveldo pastato būklę, bet ir aprūpinant, papildant jį naujomis priemonėmis, baldais, įranga, išplėtojant galimybes priimti čia didesnį lankytojų skaičių bei organizuoti daugiau ir kokybiškesnių švietėjiškų bei kultūrinių renginių. Siekiant išplėsti sodo galimybes organizuoti daugiau lauko renginių papildomai bus įsigyta ir lauko sąlygomis skirtų naudoti priemonių (mobilių lauko stalų, suolų). Šių lauko renginių (planuojamų organizuoti didelėje teritorijoje Kairėnuose (55 ha) ir Vingio skyriuje (7 ha)) dalyvių ir eilinių sodo lankytojų aptarnavimui (patogumui, būtinų higienos sąlygų užtikrinimui) bus įsigyti ir tolygiai teritorijoje išdėlioti 4 sanitariniai konteineriai (1 Vingyje, 3 Kairėnuose). Nauja renginių organizavimui skirta įranga, priemonės suteiks galimybę Botanikos sode vienu metu organizuoti po keletą renginių vienu metu, pagerės ir šių renginių techninio aptarnavimo kokybė. Projekto investicijos taip pat bus skirtos ir kitos  Botanikos sodo techninės bazės gerinimui – augalų ekspozicijų priežiūros  technikos įsigijimui. Projekto įgyvendinimo metu bus vykdomos ir visuomenės informavimo bei švietėjiškos veiklos – bus įgyvendintos 6 priemonės:  suorganizuoti du seminarai, išleistas informacinis leidinys ir dviejų tipų informaciniai lankstinukai, parengtas ir patalpintas sodo internetinėje svetainėje straipsnis apie sodo aplinkosauginę veiklą. Planuojama, kad įgyvendinus projektą, per metus VU Botanikos sodo lankytojų skaičius išaugs daugiau kaip 40 tūkst.