Vilniaus universitetas

MENIU

Naujienos

SODO LANKYMAS ŽIEMOS SEZONU

DĖMESIO LANKYTOJAMS

 DARBO DIENOMIS BOTANIKOS SODE VYKSTA PARKO IR MIŠKO TVARKYMO DARBAI, BARSTOMI SMĖLIU TAKAI, VALOMAS SNIEGAS, PO SODĄ VAŽINĖJA TRAKTOIAI IR KITA TECHNIKA, PRAŠOME BŪTI ATIDIEMS!

NUO GAUSAUS IR ŠLAPIO SNIEGO LŪŽTA MEDŽIAI IR JŲ ŠAKOS, VAIKŠČIOTI SODO PARKE AR STOVĖTI PO MEDŽIAIS

P A V O J I N G A !!!

 VU Botanikos sode yra sudaryta galimybė lankytojams būti parke, esant palankioms oro sąlygoms smėliu barstomi takai pėstiesiems, yra vėžios lankytojams su slidėmis, kalnelis rogutėms. 

Įsigyti bilietą  į Botanikos sodą galima kiekvieną savaitės dieną Kasos darbo laiku iki 18 val. BILIETŲ KAINOS skelbiamos ČIA.

ŽIEMOS SEZONO LANKYMO ŽEMĖLAPIS (ATSISIŲSTI

VISŲ SODO LANKYTOJŲ PRAŠOME LAIKYTIS KARANTINO REIKALAVIMŲ, DĖVĖTI VEIDO KAUKES IR LAIKYTIS ATSTUMŲ.

BOTANIKOS SODAS NETEIKIA ŠIUO METU PASLAUGŲ, SODO PATALPOS (IŠSKYRUS WC) YRA UŽDARYTOS.  PRAŠOME LANKYTOJŲ SSIPAŽINTI SU REKOMENDACIJOMIS KAIP ELGTIS SODE (ŽEMIAU), GERBTI KITUS LANKYTOJUS, BŪTI SAUGIEMS IR RŪPINTIS VISŲ SAUGUMU!

 

Rekomendacijos dėl elgesio Vilniaus universiteto (VU) botanikos sode žiemos metu

1. Bendrosios nuostatos

1.1. VU Botanikos sodas (toliau – Botanikos sodas) yra atviras plačiajai visuomenei, jis priima lankytojus šiam tikslui pritaikytose teritorijose visus metus. Lankymo tvarką reglamentuoja VU Tarybos, Senato nutarimai, rektoriaus ir Botanikos sodo direktoriaus įsakymai, Botanikos sodo vidaus tvarkos ir lankymo taisyklės.

1.2. Botanikos sode vyksta nuolatiniai sodo tvarkymo darbai visoje teritorijoje, Botanikos sodo darbuotojų ir spec. technikos judėjimas. Žiemą, esant tam palankioms klimato sąlygoms, lankytojams sudaromos sąlygos aktyviai judėti ir sportuoti. Šioms veikloms yra papildomai prižiūrimos vėžios lankytojams su slidėmis, kurios apima atskiras teritorijas; vietos pritaikytos čiuožimui rogutėmis, snieglentėmis (ar pan. inventoriumi); takai pėstiesiems.

1.3. Vykdant 1.2 punkte nurodytas veiklas ir siekiant užtikrinti Botanikos sodo darbuotojų bei Botanikos sodo lankytojų saugumą, lankantis sode galioja bendrosios sodo lankymo taisyklės, Lietuvos respublikos Vyriausybės įvesti apribojimai dėl karantino įvedimo, susiję su Covid  -19 pandemija. Taip pat siekiant užtikrinti sodo lankytojų sode  saugumą ir sveikatą galioja ir šios rekomendacijos (toliau – Rekomendacijos).

1.4. Šios Rekomendacijos galioja šaltuoju metų laiku nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 19 d. 


1.5. Botanikos sode atitinkamai parengtose teritorijose vietos, vėžios, takai yra kelių tipų:

 • vėžios kalvotoje sodo dalyje skirtos patyrusiems slidininkams slidinėjimui lygumų slidėmis klasikiniu ir laisvuoju būdu;
 • vėžios lygumose skirtos slidinėjimui mėgėjams (nepatyrusiems ar mažai patyrusiems slidininkams);
 • vėžios skirtos čiuožimui rogutėmis, snieglentėmis (ar pan. inventoriumi);
 • takai skirti ėjimui/vaikščiojimui (tame tarpe Šiaurietiškam ėjimui su lazdomis be slidžių).

1.6. Teritorijos ir vėžios teritorijose yra pažymėtos skirtingomis spalvomis pagal sudėtingumo lygmenį pradedantiesiems ir patyrusiems slidininkams (toliau – sudėtingumo lygmuo). Judėjimo kryptys yra nurodytos rodyklėmis. Kita informacija, nurodymai ir draudimai yra pateikiami sutartiniais ženklais. Ženklai yra pastatomi pačiose teritorijose, taip pat nurodomi žemėlapyje:

 • sutartiniai ženklai mėlyname fone yra nurodymai kaip teisingai elgtis;
 • sutartiniai ženklai raudoname fone yra įspėjamieji ir draudžiantys eismą;
 • rodyklės ženkluose nurodo teisingą eismo kryptį, o jų spalva – vietos ypatumus.

1.7. Teritorijų žemėlapis (toliau – žemėlapis) yra Rekomendacijų dalis.

1.8. Botanikos sodo lankytojai žiemą pasirinkdami atitinkamo sudėtingumo vėžes slidinėti ar čiuožti turi patys įvertinti savo sveikatą, jėgas,  galimas rizikas trasose bei savo sugebėjimus jas įveikti:

 • vėžios lankytojams su slidėmis kalvotose vietose (pažymėtos baltos spalvos rodyklėmis mėlyname ženkle)  skirtos gera sveikata, ištvermingumu, gerai įvaldyta slidinėjimo technika pasižymintiems (gebantiems dideliu greičiu leistis nuo stačių šlaitų, daryti staigius posūkius sudėtingame reljefe su kliūtimis, pajėgiantiems sparčiai kilti į ilgas įkalnes) slidininkams;
 • vėžios lankytojams su slidėmis lygumose (pažymėtos geltonos spalvos rodyklėmis mėlyname ženkle), įrengtos lėkštame reljefe ir skirtos visiems lėčiau judantiems slidininkams, įskaitant ir slidininkus su traukiamomis plačiavėžėmis rogutėmis;
 • vietos, parengtos čiuožimui rogutėmis, snieglentėmis (ar pan. inventoriumi), pažymėtos sutartiniais ženklais teritorijoje (žr. žemėlapį)), skirtos  visiems naudotojams, kurie laikosi saugumo reikalavimų: leidžiasi šlaitu žemyn tik įsitikinus, kad visame numatomame nusileidimo kelyje nėra ir tikėtina kad neatsiras kliūčių (kitų asmenų, palikto inventoriaus ar objektų, į kuriuos atsitrenkus galima susižeisti ir sužeisti kitus asmenis) saugiam nusileidimui; nečiuožia kartu su kitais dėl galimo nesaugaus kelių susikirtimo; tinkamai ir saugiai naudoja inventorių vengiant sužeisti save ar kitą asmenį;
 • vietos (takai) (pažymėtos sutartiniais ženklais teritorijoje (žr. žemėlapį)), parengtos visiems naudotojams ėjimui/vaikščiojimui.

1.9. Botanikos sodo lankytojai vadovaudamiesi šiomis rekomendacijomis gali lankytis sode nuo to momento, kai nusiperka Botanikos sodo kasoje lankytojo bilietą (toliau – bilietas) arba kitaip teisėtai įgyja tokią teisę: įsigyja mėnesio ar metinį bilietą, gauna patvirtintos formos leidimą (pagal 2016-01-10 įsakymu Nr. 1 patvirtintas Botanikos sodo lankymo Taisykles), arba administracijos patvirtinimą, kad gali lankytis Botanikos sode pasirašytų sutarčių ar kitu teisėtu pagrindu.

1.10. Teisę naudotis Botanikos sodo infrastruktūra turi visi fiziniai asmenys, nepriklausomai nuo amžiaus, įsigiję sodo lankytojo bilietą ar kitą tai leidžiantį dokumentą (kaip nurodyta šių Rekomendacių 1.9 punkte). Tačiau nepilnamečiai iki 14 m. amžiaus turėtų naudotis trasomis tik tiesiogiai prižiūrimi pilnamečių asmenų.

1.11. Botanikos sode negalima turėti (atsivesti, atsinešti) bet kokių gyvūnų.

1.12. Lankytojai privalo laikytis LR galiojančių įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių tvarką viešose vietose, reikalavimų.

 2. Rekomendacijos Botanikos sodo lankytojams žiemos metu

2.1. Botanikos sodo lankytojai žiemą turi teisę lankytis su slidėmis, rogutėmis, snieglentėmis ir kt.; naudoti vėžes slidinėjimui lygumų slidėmis, čiuožimui rogutėmis, snieglentėmis (ar pan. inventoriumi) (toliau – inventorius), o vietas su paruoštais takais – ėjimui. 
2.2. Sode leidžiama naudoti tiktai techniškai tvarkingą inventorių. Lankytojas turi įsitikinti savo inventoriaus technine būkle nepriklausomai nuo to, ar jie naudoja savo inventorių ar išsinuomotą iš trečiųjų asmenų. 
2.3. Vietose, kurios yra vėžios skirtos slidinėti lygumų slidėmis klasikiniu ir laisvuoju būdu draudžiama čiuožti rogutėmis (ar pan. inventoriumi), eiti pėsčiomis. Čiuožimui rogutėmis, snieglentėmis (ar pan. inventoriumi), ėjimui galima naudoti tik tam skirtas ir sutartiniais ženklais pažymėtas trasas ir vietas, kuriose paruošti takai (žr. žemėlapį).

2.4. Lankytojui rekomenduojama susipažinti su žemėlapiu, kuris yra skelbiamas Botanikos sodo interneto svetainėje, kasoje ir informaciniame stende. Įvertinęs savo gebėjimus ir poreikius, lankytojas privalo savarankiškai pasirinkti atitinkamo sudėtingumo lygmens ir paskirties vėžes, laikytis judėjimo krypties pagal sutartinius ženklus.

2.5. Lankytojui primygtinai rekomenduojama dėl jo ir kitų lankytojų saugumo sekti sutartinius ženklus ir  laikytis įspėjamųjų ženklų nurodymų.  

2.6. Lankytojas turi būti atidus kitiems ir saugotis neatidžių, neteisinga kryptimi ar vėžiomis sportuojančių ir judančių asmenų, būti mandagus. Taip pat atkreipti dėmesį/įspėti asmenis jeigu jie kelia pavojų sau ir kitiems asmenims nes nesilaiko šių Botanikos sodo Rekomendacių ir etikos nuostatų.

2.7. Visose teritorijose galioja šios etikos nuostatos:

 • sustoję pailsėti lankytojai privalo netrukdyti trasose judantiems lankytojams, t. y. pasitraukia iš vėžių ar pagrindinės judėjimo juostos;
 • kylantys į kalną lankytojai praleidžia besileidžiančius, t. y. pasitraukia iš besileidžiančiojo vėžės;
 • negalintys prasilenkti lankytojai įvertina situaciją taip: jaunesni bei stipresni pasitraukia ir duoda kelią vyresniems bei silpnesniems;
 • lankytojai, susidūrę su pakliuvusiu į sudėtingą ir nesaugią situaciją asmeniu (nugriuvusiu ar dėl kitų objektyvių priežasčių negalinčiu judėti), apie nelaimingą atsitikimą privalo nedelsiant pranešti Botanikos sodo darbuotojams (kasininkui, sargui arba tel. +370 5 250 5818), esant poreikiui kuo skubiau iškviesti greitąją medicinos pagalbą ir dalyvauti pagalbos teikime vadovaujantis medikų nurodymais;
 • lankytojai privalo suteikti pagalbą nelaimingo atsitikimo atveju nukentėjusiam asmeniui ir apie nelaimingą atsitikimą nedelsiant pranešti Botanikos sodo darbuotojams (kasininkui, sargui arba tel. +370 5 250 5818), dalyvauti pagalbos teikime jeigu tokia būtina, o esant poreikiui kuo skubiau iškviesti greitąją medicinos pagalbą.

2.8. Lankytojas turi teisę eiti slidinėjimo trasomis tik paimti nukritusį inventoriaus daiktą (pvz. lazdą), arba pagelbėti kitam įvykus nelaimingam atsitikimui.

2.9. Lankytojas yra atsakingas už tai, kad jo pasirinktos vėžios, taip pat slidinėjimo ar čiuožimo greitis ir manevrai neviršytų jo meistriškumo ir negrėstų kitų trasų naudotojų saugumui. 

2.10. Lankytojui draudžiama būti vėžiose, skirtose slidinėjimui (nepriklausomai su įranga ar be jos) apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių arba psichotropinių medžiagų. Vėžių naudojimas arba buvimas jose (nepriklausomai su įranga ar be jos) apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių arba psichotropinių medžiagų, nepriklausomai nuo apsvaigimo laipsnio, yra laikomas šiurkščiu ne tik šių Rekomendacių bet ir bendrųjų Botanikos sodo lankymo taisyklių pažeidimu. 

2.11. Lankytojas negali tikėtis žalos arba nuostolių (traumų, inventoriaus, transporto priemonių sugadinimo ir pan. atvejais) atlyginimo, jeigu tai įvyko dėl šių Rekomendacių ir/ar bendrųjų Botanikos sodo lankymo taisyklių reikalavimų pažeidimo arba nesilaikymo.

2.12. Lankytojas privalo įsitikinti, kad pradėjęs slidinėti, čiuožti ar vaikščioti sode jis nesukelia grėsmės sau ir kitiems. 
2.13 Prieš pradedant naudotis vėžiomis slidinėti slidėmis ar čiuožti rogutėmis, lankytojas privalo įvertinti sniego dangos kokybę ir būklę, taip pat kitų naudotojų buvimą aplinkoje. 
2.14. Lankytojui nerekomenduojama sportuoti ir/ar judėti jeigu kyla bet kokių abejonių, kad sniego kokybė arba trasų būklė netinkama slidinėjimui, čiuožimui ar ėjimui.

2.15 Lankytojas privalo laikytis distancijos su priekyje slidinėjančiais, čiuožiančiais ar einančiais asmenimis ir vengti susidūrimo.

2.16. Blogai apžvelgiamose vietose arba esant neaiškiai situacijai, lankytojas privalo judėti tokiu greičiu, kad būtų įmanoma išvengti susidūrimo.

2.17. Ne tik nerekomenduojama, bet ir griežtai draudžiama slidinėti, čiuožinėti, vaikščioti ant Botanikos sodo tvenkinių (padengtų sniego ir ledo danga). Visų Botanikos sodo tvenkinių buvimo vietos pažymėtos (žr. žemėlapį).  Botanikos sodo tvenkiniai yra šaltiniuoti, pratekančio vandens srovės formuoja ledo properšas, plonina ledą. Šios vietos yra ypatingai pavojingos visiems Botanikos sodo lankytojams/naudotojams, ir ypač vaikams. Visi slidinėjantys ar einantys greta ledu apsitraukusių ir sniegu padengtų tvenkinių, privalo ypatingai atidžiai stebėti vaikus ir laikytis saugumo Rekomendacijų.  Pamačius vaikus ar kitus asmenis ant ledo, privalu juos perspėti ir informuoti Botanikos sodo darbuotojus (kasininkus, sargus arba tel. +370 5 250 5818).